Tính chiều cao của lớp vật liệu đệm của thiết bị lọc bụi với lớp hạt hình cầu dao động có đường kính hạt cầu làm vật liệu đệm là d = 35 (mm). Hiệu suất thiết bị là 85%. Chuẩn số Stock Stk = 1,75.10$^{-3}$:

Tính chiều cao của lớp vật liệu đệm của thiết bị lọc bụi với lớp hạt hình cầu dao động có đường kính hạt cầu làm vật liệu đệm là d = 35 (mm). Hiệu suất thiết bị là 85%. Chuẩn số Stock Stk = 1,75.10$^{-3}$:

A. H = 0.75 m

B. H = 0.9 m

C. H = 1 m 

D. H = 1.5 m 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng