Tính chuẩn số Stock của dòng khí mang bụi đi vào thiết bị biết: ρb = 2000 kg/m$^{3}$ , db = 0.5 μm, μ = 1.8×10$^{-6}$ Pas, vb = 15 m/s:

Tính chuẩn số Stock của dòng khí mang bụi đi vào thiết bị biết: ρb = 2000 kg/m$^{3}$ , db = 0.5 μm, μ = 1.8×10$^{-6}$ Pas, vb = 15 m/s:

A. Stk = 2,29.10-3

B. Stk = 0,22.10-3 

C. Stk = 0,22.10-5 

D. Stk = 2,29. 10-5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng