Tính dính của khối bột, hạt dùng dập viên:

Tính dính của khối bột, hạt dùng dập viên:

A. Ở trạng thái ẩm dính tốt hơn trạng thái khô 

B. Việc xát hạt làm giảm độ dính của khối bột, hạt khi dập viên 

C. Lực mao dẫn làm giảm tính dính của khối bột, hạt 

D. A, B, C sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng