Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{{(n + 1)}^4} – {{(n – 1)}^4}}}{{{{({n^2} + 1)}^2} – {{({n^2} – 1)}^2}}}\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{{(n + 1)}^4} – {{(n – 1)}^4}}}{{{{({n^2} + 1)}^2} – {{({n^2} – 1)}^2}}}\)

A. \(\frac{1}{5}\)

B. -1

C. \(+ \infty \)

D. 0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng