Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {(1 – {\tan ^2}x)^{1/{{\sin }^2}(2x)}}\)

 Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {(1 – {\tan ^2}x)^{1/{{\sin }^2}(2x)}}\)

A. 1

B. e1/4

C. 0

D. e-1/4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng