Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{2^x} – {x^2}}}{{x – 2}}\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{2^x} – {x^2}}}{{x – 2}}\)

A. e

B. 4(ln2 – 1)

C. ln2 – 1

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng