Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\cos 3x – \cos 7x}}{{{x^2}}}\)

 Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\cos 3x – \cos 7x}}{{{x^2}}}\)

A. 0

B. -1/80

C. 10

D. 20

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng