Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {(\cos x)^{1/(1 – \cos x)}}\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {(\cos x)^{1/(1 – \cos x)}}\)

A. \(e^{-1}\)

B. 0

C. \(\frac{1}{5}\)

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng