Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{2^n} + {3^{ – n}}}}{{{2^{ – n}} – {3^n}}}\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{2^n} + {3^{ – n}}}}{{{2^{ – n}} – {3^n}}}\)

A. \(\infty\)

B. Đáp án khác

C. 0

D. \(\frac{1}{2}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng