Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{\ln ({n^2} – n + 1)}}{{\ln ({n^{10}} + n + 1)}}\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{\ln ({n^2} – n + 1)}}{{\ln ({n^{10}} + n + 1)}}\)

A. 0

B. Đáp án khác

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{1}{5}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng