Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \pi /4} \cot 2x.\cot (\frac{\pi }{4} – x)\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \pi /4} \cot 2x.\cot (\frac{\pi }{4} – x)\)

A. 2

B. 1

C. 1/2

D. 0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng