Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} – 4}}{{{x^2} – x – 2}}\)

Tính giới hạn sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} – 4}}{{{x^2} – x – 2}}\)

A. e

B. \(\frac{4}{3}\)

C. 0

D. \(-\frac{4}{3}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng