Tính hướng đất của rễ là do tác động của loại hoocmon nào sau đây?

Tính hướng đất của rễ là do tác động của loại hoocmon nào sau đây?

A. Gibbrellin.

B. Ethylen. 

C. Cytokinin.

D. Axit abscisic.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng