Tính hướng sáng là do ảnh hưởng của sự phân bố hoocmon nào sau đây?

Tính hướng sáng là do ảnh hưởng của sự phân bố hoocmon nào sau đây?

A. AIA

B. Cytokinin

C. Ethylen

D. GA3

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng