Tính \(I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{3\cos xdx}}{{4 – \sin x}}}\)

Tính \(I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{3\cos xdx}}{{4 – \sin x}}}\)

A. \({\rm{3(ln 4 – ln 3)}}\)

B. \({\rm{(ln 4 + ln 3)}}\)

C. \({\rm{(ln 12 – ln 9)}}\)

D. \({\rm{ – ln 4 – ln 3}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng