Tính \(\int {\frac{{2{e^x}dx}}{{{e^{2x}} – 2.{e^x} + 1}}}\)

Tính \(\int {\frac{{2{e^x}dx}}{{{e^{2x}} – 2.{e^x} + 1}}}\)

A. \(\frac{2}{{{e^x} – 1}} + C\)

B. \(-\frac{2}{{{e^x} – 1}} + C\)

C. \(- \frac{{{{({e^x} – 1)}^3}}}{3} + C\)

D. \(\frac{{{{({e^x} – 1)}^3}}}{3} + C\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng