Tính \(\int {\frac{{dx}}{{{{\sin }^2}( – 3x + 1)}}}\)

Tính \(\int {\frac{{dx}}{{{{\sin }^2}( – 3x + 1)}}}\)

A. \(\frac{1}{3}\cot ( – 3x + 1) + C\)

B. \(-\frac{1}{2}\tan ( – 2x + 1) + C\)

C. \(-\frac{1}{3}\cot ( – 3x + 1) + C\)

D. \(-\frac{1}{2}\tan( – 2x + 1) + C\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng