Tính \(\int {\frac{{dx}}{{\sqrt[3]{{{{(5x + 3)}^2}}}}}}\)

Tính \(\int {\frac{{dx}}{{\sqrt[3]{{{{(5x + 3)}^2}}}}}}\)

A. \(\frac{3}{5}\sqrt[3]{{5x + 3}} + C\)

B. \(-\frac{3}{2}\sqrt[3]{{5x + 3}} + C\)

C. \(\sqrt[3]{{5x + 3}} + C\)

D. \(\frac{1}{2}\sqrt[3]{{5x + 3}} + C\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng