Tính \(\int {\sin \left( {\frac{\pi }{3} – \frac{x}{2}} \right)} + C\)

Tính \(\int {\sin \left( {\frac{\pi }{3} – \frac{x}{2}} \right)} + C\)

A. \(\frac{1}{2}\cos \left( {\frac{\pi }{3} – \frac{x}{2}} \right) + C\)

B. \(4\cos \left( {\frac{\pi }{3} – \frac{x}{4}} \right) + C\)

C. \(2\sin \left( {\frac{\pi }{3} – \frac{x}{2}} \right) + C\)

D. \(\frac{1}{2}\sin \left( {\frac{\pi }{3} – \frac{x}{2}} \right) + C\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng