Tính \(\int\limits_3^4 {\frac{{dx}}{{4{x^2} – 16}}}\)

Tính \(\int\limits_3^4 {\frac{{dx}}{{4{x^2} – 16}}}\)

A. \(\frac{1}{{16}}(\ln 5 – \ln 3)\)

B. \(\frac{1}{4}(\ln 5 – \ln 3)\)

C. \(\frac{1}{8}(\ln 5 + \ln 3)\)

D. \(\frac{1}{4}(\ln 5 + \ln 3)\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng