Tính  khảm của màng tế bào là do các phân tử nào quyết định?

Tính  khảm của màng tế bào là do các phân tử nào quyết định?

A. Các loại protein trên màng 

B. Carbohydrate 

C. Cholesterol

D. Lipid 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng