Tính thiết kế sơ bộ mô đun m nhỏ nhất của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng theo độ bền uốn biết: T$_{1}$ = 100000Nmm, sơ bộ hệ số tải trọng K$_{F}$ = 1,25, số răng Z$_{1}$ = 23; hệ số chiều rộng vành răng ψ$_{bd}$ = 0,8, Các hệ số Y$_{F1}$ = 3,45; Y$_{F2}$ = 3,63; K$_{m}$ = 1,4; [σ$_{F1}$] = 252MPa; [σ$_{F2}$] = 236Mpa (các hệ số khác nếu có lấy bằng 1)

Tính thiết kế sơ bộ mô đun m nhỏ nhất của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng theo độ bền uốn biết: T$_{1}$ = 100000Nmm, sơ bộ hệ số tải trọng K$_{F}$ = 1,25, số răng Z$_{1}$ = 23; hệ số chiều rộng vành răng ψ$_{bd}$ = 0,8, Các hệ số Y$_{F1}$ = 3,45; Y$_{F2}$ = 3,63; K$_{m}$ = 1,4; [σ$_{F1}$] = 252MPa; [σ$_{F2}$] = 236Mpa (các hệ số khác nếu có lấy bằng 1)

A. 2,5

B. 3

C. 4

D. 2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({m_1} = {K_m}\sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{F\beta }}{Y_{F1}}{Y_\varepsilon }}}{{z_1^2{\psi _{bd}}\left[ {{\sigma _{F1}}} \right]}}}};{m_2} = {K_m}\sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{F\beta }}{Y_{F2}}{Y_\varepsilon }}}{{z_1^2{\psi _{bd}}\left[ {{\sigma _{F2}}} \right]}}}}\)

m được lấy theo tiêu chuẩn và ≥ max{m1,m2}