Tính tích phân của: \(I = \int {\frac{{\mathop e\nolimits^x dx}}{{\mathop {2 + e}\nolimits^x }}dx}\)

Tính tích phân của: \(I = \int {\frac{{\mathop e\nolimits^x dx}}{{\mathop {2 + e}\nolimits^x }}dx}\)

A. \(I = \ln (2 + \mathop e\nolimits^x ) + C\)

B. \(I = 2\ln (2 + \mathop e\nolimits^x ) + C\)

C. \(I = – 2\ln (2 + \mathop e\nolimits^x ) + C\)

D. \(I = – \ln (2 + \mathop e\nolimits^x ) + C\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng