Tính tích phân của: \(I = \int {\frac{{x + 1}}{{\sqrt x }}} dx\)

Tính tích phân của: \(I = \int {\frac{{x + 1}}{{\sqrt x }}} dx\)

A. \(I = \frac{2}{3}x\sqrt x + 2\sqrt x + C\)

B. \(I = \frac{1}{3}x\sqrt x + 2\sqrt x + C\)

C. \(I = \frac{2}{3}x\sqrt x + 3\sqrt x + C\)

D. \(I = \frac{2}{3}\mathop x\nolimits^2 \sqrt x + 3\sqrt x + C\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng