Tính tích phân của: \(I = \int\limits_0^{\sqrt 3 } {x{\rm{ar}}ctgxdx} \)

Tính tích phân của: \(I = \int\limits_0^{\sqrt 3 } {x{\rm{ar}}ctgxdx} \)

A. \(I = \frac{{2\pi }}{3} – \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(I = \frac{{2\pi }}{3} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(I = – \frac{{2\pi }}{3} – \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

D. \(I = – \frac{{2\pi }}{3} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng