Tính tích phân \(I = \int {\frac{{3dx}}{{{x^2} – 7x + 10}}}\)

Tính tích phân \(I = \int {\frac{{3dx}}{{{x^2} – 7x + 10}}}\)

A. \(\ln \left| {x – 2} \right| – \ln \left| {x – 4} \right| + C\)

B. \(\ln \left| {x – 5} \right| – \ln \left| {x – 2} \right| + C\)

C. \(\frac{{\ln \left| {x – 5} \right|}}{{\ln \left| {x – 2} \right|}} + C\)

D. \(\ln \left| {(x – 4)(x – 2)} \right| + C\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng