Tính tích phân \(I = \int { \frac{{7{{(\ln x – 1)}^6}}}{x}} dx\)

Tính tích phân \(I = \int { \frac{{7{{(\ln x – 1)}^6}}}{x}} dx\)

A. \(\frac{{{{\ln }^3}x – 2\ln x + 1}}{{{x^2}}} + C\)

B. \({(\ln x – 1)^7} + C\)

C. \({(\ln x + 1)^7} + C\)

D. \({\ln ^3}x – 2\ln x + 1 + C\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng