Tính tích phân \(I = \int_{ – 1}^1 {dx} \int_{ – 1}^{{x^2}} {(2xy + 3)dy} \)

Tính tích phân \(I = \int_{ – 1}^1 {dx} \int_{ – 1}^{{x^2}} {(2xy + 3)dy} \)

A. \(I = 3\)

B. \(I = \frac{2}{3}\)

C. \(I = 1\)

D. \(I = 0\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng