Tính tích phân \(I = \int\limits_{ – 1}^1 {dx\int\limits_{ – 1}^{{x^2}} {(2xy + 3)dy} }\)

Tính tích phân \(I = \int\limits_{ – 1}^1 {dx\int\limits_{ – 1}^{{x^2}} {(2xy + 3)dy} }\)

A. I = 1

B. I = 2/3

C. I = 1

D. I = 0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng