Tính tích phân \(\int\limits_{ – 1}^1 {\left| {{e^x} – 1} \right|} dx\)

Tính tích phân \(\int\limits_{ – 1}^1 {\left| {{e^x} – 1} \right|} dx\)

A. 1

B. 0

C. \(e + \frac{1}{e}\)

D. \(e + \frac{1}{e}-2\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng