Tính tích phân \(\int\limits_0^{2008\pi } {\sin (2008x + \sin )dx} \)

Tính tích phân \(\int\limits_0^{2008\pi } {\sin (2008x + \sin )dx} \)

A. \(\frac{\pi }{2}\)

B. -1

C. 1

D. 0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng