Tính tích phân \(\int\limits_0^{\ln 3} {\frac{{dx}}{{\sqrt {{e^x} + 1} }}} \)

Tính tích phân \(\int\limits_0^{\ln 3} {\frac{{dx}}{{\sqrt {{e^x} + 1} }}} \)

A. 0

B. \(\ln \frac{{\sqrt 2 + 1}}{{\sqrt 2 – 1}}\)

C. \(\ln \frac{{\sqrt 2 + 1}}{{3}}\)

D. \(\ln \frac{{\sqrt 2 + 1}}{{3(\sqrt 2 – 1)}}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng