Tính tích phân \(\int\limits_a^b {dx}\)

Tính tích phân \(\int\limits_a^b {dx}\)

A. 0

B. b – a

C. – b – a

D. a – b

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng