Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_{ – 1}^1 {\frac{{dx}}{{(4 – x)\sqrt {1 – {x^2}} }}}\)

Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_{ – 1}^1 {\frac{{dx}}{{(4 – x)\sqrt {1 – {x^2}} }}}\)

A. \(\frac{{ – \pi }}{{\sqrt {15} }}\)

B. \(\frac{{ \pi }}{{\sqrt {15} }}\)

C. \(+\infty\)

D. Đáp án khác 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng