Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_0^1 {\frac{{(2 – \sqrt[3]{x} – {x^3})dx}}{{\sqrt[5]{{{x^3}}}}}} \)

Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_0^1 {\frac{{(2 – \sqrt[3]{x} – {x^3})dx}}{{\sqrt[5]{{{x^3}}}}}} \)

A. Đáp án khác

B. \(\frac{{625}}{{187}}\)

C. \([\frac{{25}}{{187}}\)

D. \(+\infty\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng