Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_0^{ + \infty } {x{e^{ – 2x}}dx} \)

Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_0^{ + \infty } {x{e^{ – 2x}}dx} \)

A. \(- \frac{\pi }{2}\)

B. \( \frac{1 }{4}\)

C. \(- \frac{1 }{4}\)

D. 0

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng