Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_0^{ + \infty } {\frac{1}{{{e^x} + \sqrt {{e^x}} }}} dx\)

Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_0^{ + \infty } {\frac{1}{{{e^x} + \sqrt {{e^x}} }}} dx\)

A. \(2ln2\)

B. \(1- 2ln2\)

C. \(1-ln2\)

D. \(2-2ln2\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng