Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{x\sqrt {x – 1} }}}\)

 Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_1^2 {\frac{{dx}}{{x\sqrt {x – 1} }}}\)

A. \(\frac{\pi }{4}\)

B. \(-\frac{\pi }{2}\)

C. \(\frac{\pi }{2}\)

D. 0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng