Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_2^{ + \infty } {\frac{1}{{(x – 1)(x + 2)(x + 3)}}} dx\)

 Tính tích phân suy rộng \(\int\limits_2^{ + \infty } {\frac{1}{{(x – 1)(x + 2)(x + 3)}}} dx\)

A. \( – \frac{1}{4}\ln 5 + \frac{2}{3}\ln 2\)

B. \( \frac{1}{4}\ln 5 + \frac{2}{3}\ln 2\)

C. \( – \frac{1}{4}\ln 5\)

D. \( \frac{2}{3}\ln 2\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng