Tính tích phân xác định \(I = \int\limits_{ – 1}^1 {\frac{{2xdx}}{{\sqrt {{x^6} + 1} }}}\)

Tính tích phân xác định \(I = \int\limits_{ – 1}^1 {\frac{{2xdx}}{{\sqrt {{x^6} + 1} }}}\)

A. 1

B. \(\ln (1 + \sqrt 2 )\)

C. \(-\ln (1 + \sqrt 2 )\)

D. 0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng