Tính tích phân xác định \(I = \int\limits_1^e {8x\ln xdx}\)

Tính tích phân xác định \(I = \int\limits_1^e {8x\ln xdx}\)

A. 2

B. \({e^2} – 1\)

C. \({2e^2}+ 2\)

D. e

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng