Tính tích phân xác định \(I = \int\limits_{ – 2}^0 {\frac{{3dx}}{{{x^2} + 2x + 2}}}\)

Tính tích phân xác định \(I = \int\limits_{ – 2}^0 {\frac{{3dx}}{{{x^2} + 2x + 2}}}\)

A. \(\frac{{3\pi }}{2}\)

B. \(\frac{{\pi }}{4}\)

C. 1

D. 0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng