Tính vận tốc tiếp tuyến trung bình bên trong của xiclon biết vận tốc khí vào xiclon là v$_{E}$ = 16 m/s:

Tính vận tốc tiếp tuyến trung bình bên trong của xiclon biết vận tốc khí vào xiclon là v$_{E}$ = 16 m/s:

A. 11,35 m/s

B. 10.95 m/s

C. 12,01 m/s

D. 11,2 m/s

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng