Tỏa nhiệt hiện là nhiệt tỏa ra trong phòng:

Tỏa nhiệt hiện là nhiệt tỏa ra trong phòng:

A. Bằng con đường đối lưu và bức xạ nhiệt 

B. Dạng hơi nước 

C. Từ cơ thể con người 

D. Từ các thiết bị chiếu sáng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng