Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không đủ hoocmon?

Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không đủ hoocmon?

A. Tiroxin

B. Sinh trưởng

C. Testosterol

D. Ostrogen

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng