Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải ” cắt ” chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là?

Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải ” cắt ” chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là?

A. Lưới nội chất.

B. Ribosome. 

C. Lizoxome

D. Ty thể.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng