Trùng đế giày Paramecium là một sinh vật đơn bào có bao nhiêu nhân?

Trùng đế giày Paramecium là một sinh vật đơn bào có bao nhiêu nhân?

A. Một nhân

B. Hai nhân.

C. Ba nhân.

D. Vô số nhân

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng