Trình tự các vùng theo mạch mã gốc của một gen điển hình là:

Trình tự các vùng theo mạch mã gốc của một gen điển hình là:

A. 5’mã hóa -> điều hòa -> kết thúc phiên mã 3’. 

B. 5’điều hòa -> mã hóa -> kết thúc phiên mã 3’

C. 3’mã hóa -> điều hòa -> kết thúc phiên mã 5’

D. 3’điều hòa -> mã hóa -> kết thúc phiên mã 5’

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng