Trao đổi chất nào tạo túi có sự tham gia của các sợi actin để gia cố.

Trao đổi chất nào tạo túi có sự tham gia của các sợi actin để gia cố.

A. Chủ động

B. Thực bào

C. Nội thực bào

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng