Trao đổi chất nào tạo túi có sự tham gia của “lớp áo”.

Trao đổi chất nào tạo túi có sự tham gia của “lớp áo”.

A. Chủ động

B. Thực bào

C. Nội thực bào

D. Tiêu hoá của tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng